معلم سبز

معلم سبز

این کتاب مفاهیم اولیه‌ی بازیافت را به زبان داستانی بیان می‌کند.

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید

قصه‌های مجید، داستان زندگی نوجوانی است که در کرمان و با مادربزرگش زندگی می‌کند.