هدیه به فرزندان سرزمینمان تا زیباتر بیاندیشند و شادتر زندگی کنند